Disk Storage

Units Equivalent
1 Bit Binary Digit
8 Bits 1 Byte
1000 Bytes 1 Kilobyte
1000 Kilobytes 1 Megabyte
1000 Megabytes 1 Gigabyte
1000 Gigabytes 1 Terabyte
1000 Terabytes 1 Petabyte
1000 Petabytes 1 Exabyte
1000 Exabytes 1 Zettabyte
1000 Zettabytes 1 Yottabyte
1000 Yottabytes 1 Brontobyte
1000 Brontobytes 1 Geopbyte

results matching ""

    No results matching ""